امکانات سرمایه ای

 

1-دفتر مرکزی در تهران

2- کارگاه ماشین سازی در شهرک صنعتی  شمس آباد

3- کارگاه قطعه سازی در کرح سه راه انبارنقت

4- توان وتجربه ماشین سازی با بیش از یک ربع قرن در صنعت کشور

5- دفتر مشاور فنی وبازرگانی در خارج از کشور

6- نمایندگی انحصاری شرکت ماشین سازی cti