توسعه نظامهای مدیریتی HSE

اخیرا با عنایت به اتفاقات مختلف بوجود آمده خصوصا در صنعت نفت و گاز کشورمان این مجموعه نیز بر آن شده است تا بیشتر بر روی مدیریت کنترل اتفاقات غیر مترقبه (HSE)کار علمی واجرایی بنماید . برای بیشتر آشنا شدن یا آن به اصول اولیه آن در این قسمت اشاره خواهد شد :

تعریف HSE ؟

از سال  1815 اولین بار بهداشا و ایمنی بطور همزمان مطرخح شد / مباحث ایمنی بعد از انقلاب صنعتی بدلیل افزایش امار مرگ میر کارگران مطرح گردید .علاوه بر آن مسایل محیط زیست و شرایط محیط کاری نیز عامل مهمی در نظر گرفته شد .

همچنین به دلیل شرایط وسنگینی کار درمعادن زغا سنگ و افزایش بیماریهای ناشی از شرایط کار در میان کارگران بحث بهداشت نیز مطرح گردیدودرگامم بعدی ارتباط بین بیماری ووقوع حادثه کشف گردید .بدین معنی که وقتی کارگری بیمار می شود تحتمال وقوع حادثه نیز بیشتر خواهدشد.

در حقیقت HSE،موضوعات بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست رادرپروژه ها تحت کنترل خود در می آورد . به عبارت دیگر در هرکدام از شاخه های

آن ،مواردی کنجانده شده که هریک به تنهایی شامل موارد متعددی می باشد که در زیر به آنها اشاره شده است .

بهداشت :(H)در پروژه ها مختلف دو عامل بهداشت عمومی وفردی به معنی بهداشت محیط وبهداشت حرفه ای مورد انالیز و بررسی قرار می گیرد .

ایمنی:(S)در هر پروژه یک سری مخاطرات ایمنی وجوددارد که در صورت عدم رفع آن  مغایرتها ممکن است منجر به حوادث مختلفی شود .ازجمله این ایمنی ها

                -ایمنی در عملیات می باشد مانند ایمنی در حفاری ،جوشکاری ،برشکاری ،

               - ایمنی در پروژه مانند ایمنی انبار ،مدیریت حریق،علایم وهشدار دهنده ها 

               - ایمنی اشخاص مانند استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

محیط زیست :(E)محیط زیست در پروژه های مختلف عمرانی شامل موارد آب ،هوا و خاک می باشد که بسته به نوع پروژه و اایندگیهای

آن بایستی مورد بررسی قرار گیرند .

بررسی عملی و نوین سه عامل اشاره شده در بالا (H,S,E )در انجام کلیه پروژه های عمرانی ،معدنی ونفت وگاز در کشورهای توسعه یافته ضروری می باشد در حالیکه در کشورهای در حال توسعه هریک به عنوان انتخاب در نظر گرفته می شود .