اهداف و استراتژیها

      1.   در حوزه ی اقتصادی:

 • افزایش سود
 • کاهش هزینه
 • حسابدهی و تهیه به موقع صورت های مالی

      2.   در حوضه تعامل با کارفرما

 • جلب همکاری شرکای فنی و اقتصادی داخلی و خارجی
 • جلب و افزایش رضایت کارفرمایان و شفافیت در عملکرد با انان
 • ارایه خدمات با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت برای تضمین بقا در عرصه رقابت ملی و بین المللی
 • انجام به موقع تعهدات

      3.   در حوزه تقویت سیستم ها و فرایند های داخلی

 • طراحی و بکارگیری سیستم ها ی جامع پیشرفته صنعتی و مهندسی
 • بهبود مراحل زمانی اجرای پروژه

      4.   فعالیت فنی و مهندسی

 • اجرای پروژه در قالب دستور العمل های مصوب
 • استفاده از تخصص ها در مسیولیت ها و وظایف مرتبط