گواهینامه و تقدیرنامه ها

 

1_دارای جواز تاسیس و خدمات مهندسی به شماره 01/71704 و به تاریخ 1379/8/17

2_رتبه یک در دفتر تشخیص صلاحیت و رتبه بندی در رشته تجهیزات و تاسیسات سرد خانه ها و کشتارگاه ها به شماره 50/168831 و به تاریخ 1381/9/27

3_ دارای پروانه بهره برداری به شماره  54329 و به تاریخ 1386/9/27 

4_دارای گواهی فعالیت صنعتی به شماره 01/21429 و به تاریخ 1380/2/10

5_دارای جواز تاسیس ویژه تولیدی، طراحی و مونتاژ به شماره 39253 و به تاریخ 1382/12/1