مقالات

solar chimney

دود کش خورشیدی

امروزه انرژژی یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است و تامین ان از ابزار های سیاسی دولت ها به شمار می رود.

با توجه به محدودیت منابع انرژی و روند رو به رشد بهای ان، اقدامات بسیاری در جهت کاهش مصرف ان انجام شده است..از انجاکه بیش ترینمیزان مصرف انرژی مربوط به بخش ساختمان است(حدود 40% از کل مصرف انرژی) و بخش عمده ان صرف سرمایش ، گرمایش و تهویهمی شود:راهکار های طراحی غیر فعال ، کمک قابل توجهی به مصرف انرژی می کنند. یکی از روش های تهوی غیر فعال در ساختمان ، استفاده  از دودکش خورشیدی است که عملکرد ان شبیه عملکرد بادگیر در غیاب باد است. بدین ترتیب که دودکش خورشیدی با کمک انرژی تجدید پذیر خورشید و با بکارگیری پدیده اثر دودکشی در یک کانال هوا ، تهویه مورد نیاز فضاهای مورد مجاور خود را فراهم میکند. با توجه به اقلیم های متنوعی که در ایران وجود دارد به منظور مطالعه کارایی دودکش خورشیدی متصل به یک اتاق فرضی ، در چهار شهر به عنوان نمونه انتخاب شده از چهار اقلیم ایران ، بررسی شدند. به دلیل عدم بررسی به نمونه های اجرا شده ، شبیه سازی کامپیوتری به عنوان روش جایگزین برای مطالعات میدانی انتخاب شده است. نتایج ارایه شده، برگرفته اغز شبیه سازی با کمک نرم افزار انرژی پلاس است. در این تحقیق پس از مشخص شدن  مناسب ترین اقلیم برای استفاده از دودکش خورشیدی ، عوامل دیگر بر عملکرد دودکش خورشیدی در یک اقلیم خاص ، بررسی می شوند.