خطوط کشتار دام

1_ طراحی، ساخت و نصب کشتارگاه گاوی و گوسفندی با خط ثقلی به سفارش وزارت کشاورزی (شرکت کشت و صنعت مغان) سال 74.

2_ طراحی، ساخت و نصب کشتارگاه صنعتی دام فارس به ظرفیت 1000 راءس گوسفند و 100 راءس گاو.

3_ به ظرفیت رساندن و تجهیز خط کشتار گاوی و گوسفندی کشتارگاه صنعتی بوشهر.

4_ طراحی و ساخت خط کشتار کامل گاوی، گوسفندی و شتری به ظرفیت 1000-100-70.

5_ تغییر خط کشتار گوسفندی و جابجایی ان با یک خط کامل گاوی جهت کشتار زابل.

6 _ طراحی و ساخت کشتارگاه صنعتی بهبهان (سال 93)